• Monday September 20,2021

Social Law

Vi forklarer hva sosiallov er, dets egenskaper, grener og eksempler. I tillegg hvorfor det er viktig og hva er den sosiale staten.

Sosialretten beskytter de svakeste sektorene i samfunnet.
 1. Hva er sosial lov?

Sosial rett er sett med lover, bestemmelser og normer som etablerer og skiller prinsipper og tiltak for beskyttelse av økonomisk svake mennesker, grupper og sektorer i samfunnet. Dette er den juridiske rammen som omhandler eventuelle konflikter som oppstår i samfunnet og mellom de sosiale klassene som utgjør den.

Sosial rett, som navnet tilsier, omhandler sosiale rettigheter, som er subjektive rettigheter som er anerkjent av positiv lov, og som er en del av menneskets grunnleggende rettigheter, som godkjent av den internasjonale konvensjonen om økonomiske rettigheter, Social and Cultural (ICESCR) som trådte i kraft internasjonalt i 1976.

Disse rettighetene er også anerkjent av Verdenserklæringen om menneskerettigheter som ble kunngjort i 1948. De er ofte skilt fra naturlige rettigheter og får derfor egen lovgivning.

Sosiale rettigheter kan være basert på den "sosiale kontrakten" slik Rousseau forstår den (eksplisitt eller ikke i en nasjonal grunnlov), eller avledet fra de respektive menneskerettighetserklæringer. De tar for seg spørsmål knyttet til individuelle friheter, arbeid, trygd og tilgang til grunnleggende tjenester .

Det kan tjene deg: Offentlig rett

 1. Definisjon ifølge forfattere

Det er mange formelle definisjoner av sosial rett. Nedenfor viser vi noen få:

 • I følge Trueba Urbina (1972) er det “Sett med prinsipper, institusjoner og normer som, avhengig av integrering, beskytter, beskytter og påstår de som lever fra sitt arbeid og de som er økonomisk svake”.
 • I følge González Díaz (1978) er det "... en ordning av samfunnet basert på en dynamisk integrasjon, teologisk rettet mot å oppnå den største sosiale velferden til mennesker, blant folk, gjennom sosial rettferdighet."
 • I følge Radburch (1998), derimot, “den sentrale ideen der sosial lov er inspirert, er ikke ideen om likestilling mellom mennesker, men om utjevningen mellom ulikhetene som finnes blant dem; likhet er ikke lenger utgangspunktet i loven, for å bli målet eller ambisjonen om rettsordenen.

Legg merke til hvordan alle formelle definisjoner sammenfaller i den spesifikke tilnærmingen til sosial rett når det gjelder juridisk løsning av sosiale problemer, samt konstruksjonen av et mer rettferdig juridisk samfunn.

 1. Kjennetegn på sosial rett

De sosiale rettsområdene som har interesse er å gjøre med sameksistensen av mennesker i samfunnet, det vil si den rettferdige løsningen av menneskets sosiale behov, basert på institusjonenes inngripen. Dette har direkte å gjøre med likhet, rettferdighet, rettsstaten og andre forhold som garanterer kontinuiteten i sosial fred.

Ved første øyekast må dette være en av de grunnleggende rettsgrenene, i et samfunn som det nåværende som hver gang forstår som noe viktigere tilfredsstillelse av sosiale behov. Imidlertid er det vanligvis forstått som forstått i loven, og utgjør en del av andre rettslige forskrifter (for eksempel arbeidsrett, prosesslov osv.).

 1. Grener av sosial rett

Sosialretten overveier regulering av trekkbevegelser.

Sosialretten overveier følgende grener:

 • Arbeidsrett (eller rett til å jobbe) . Den som regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidende ansatte, for å sikre at det skjer så rettferdig som mulig og med full og gjensidig enighet fra de involverte enhetene.
 • Rett til trygd . Ansvarlig for å garantere individers tilgang til en anstendig livsmodell i forhold til individuell integritet, ikke-diskriminering og rettferdig kompensasjon for deres innsats.
 • Migrasjonslov Det er kjent at å bytte er en menneskerettighet og en aktivitet som er utført massivt siden menneskehetens begynnelse. Denne grenen av sosial lov omhandler innvandringslover og migrasjoner i hvert land eller region.
 • Landbrukslov De som regulerer besittelse og utnyttelse av det nasjonale territoriet til landbruksformål, det vil si for matproduksjon.
 1. Betydningen av sosial rett

Sosial lov er av avgjørende betydning for å garantere sosial endring, det vil si den gradvise konstruksjonen av et mer rettferdig samfunn, fritt for fenomener som forverrer individets sosiale liv, for eksempel diskriminering. n, rasisme, voldelig arbeid, manglende tilgang til utdanning osv.

Disse konseptene er ofte gruppert under betegnelsen sosial rettferdighet, og oppmerksomheten deres er uunnværlig for eksistensen av sosial fred, det vil si den minste konsensus for sosiale klasser i et organisert samfunn. og produktiv.

 1. Eksempler på sosial rett

Den sosiale kampen for kvinners rettigheter stammer fra begynnelsen av det tjuende århundre.

Eksempler på samfunnsrettslige interesser er følgende:

 • Kampen mot fremmedfrykt, rasisme og de forskjellige former for diskriminering.
 • Synligheten av kvinners rolle i samtidige samfunn og kampen mot sexisme.
 • Arbeiderklassens og de mest utsatte sektorens sosiale beskyttelse mot utnyttelse, marginalisering og annen giftig sosial dynamikk.
 • Forsvaret av grunnleggende friheter og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
 1. Sosial status

Begrepet "sosial stat" er en konstruksjon av tysk rettshistorie, fra det gamle Preussen og som etter mange transformasjoner fortsatt overlever til vår tid, selv om det innenfor den "sosiale og demokratiske rettsstaten", det vil si som mer eller mindre synonymt med rettsstaten .

Det siste betyr prinsippet om likhet for loven, det vil si like muligheter for alle, teoretisk unngå ekskludering, segregering og diskriminering.

Fortsett med: Like rettigheter


Interessante Artikler

Befolkning i biologi

Befolkning i biologi

Vi forklarer hva populasjonen i biologi er, og noen eksempler. Individ og samfunn, befolkningstetthet og befolkningsvekst. Den samme arten kan ha flere bestander, hver i et gitt område. Hva er populasjonen i biologien? I biologi forstås populasjon eller biologisk populasjon som settet med organismer av samme art (dyr, plante osv.)

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer deg hva geosfæren er og hvordan strukturen er. I tillegg hvordan dette settet av lag er sammensatt og dets betydning. Studien av geosfæren gjennomføres gjennom den eksperimentelle gjennomgangen av jordsmonnene. Queslagesfera? I naturvitenskapene kalles settet med lag som utgjør den faste delen av jorden `` sfære '' . Sam

WTO

WTO

Vi forklarer hva WTO er, verdensorganisasjonens historie og dens mål. I tillegg har de forskjellige funksjoner og land som integrerer den. WTO overvåker kommersielle regler styrt av verdens nasjoner. Hva er WTO? WTO står for Verdens handelsorganisasjon, en internasjonal organisasjon uten koblinger til FNs system, eller bretonene (som Verdensbanken eller Det internasjonale pengefondet), dedikert til å føre tilsyn med de internasjonale normene som handel mellom verdens nasjoner styres , tjene som en upartisk observatør i dem og som støtte om nødvendig. EMC ha

Bankkreditt

Bankkreditt

Vi forklarer hva et banklån er og hvor de lånte pengene kommer fra. I tillegg viktigheten av dette instrumentet i økonomien. Banklån har stor innvirkning på landenes økonomi. Hva er bankkreditt? En kreditt er en finansiell operasjon der et foretak gir en annen et beløp på en konto til disposisjon, og forplikter den andre til å returnere alle pengene som er tatt, og betale i tillegg Det er en interesse i bruken av dette beløpet. Banklån

strofe

strofe

Vi forklarer hva en strofe er og hvilke typer strofe som finnes. I tillegg noen eksempler og hvor mange vers en strofe har. Strofen er satt sammen av flere vers. Hva er en strofe? Det kalles segmentene som et dikt er delt inn i , hver består av flere vers. De tilsvarer mer eller mindre prosasjeparagraf: mellomstore strukturelle enheter, som består av flere proposisjoner rundt en felles menings- eller betydningsakse.

nasjonalisme

nasjonalisme

Vi forklarer deg hva nasjonalisme er og når dette begrepet oppsto. I tillegg nasjonalismer og kriser. 'Nasjonalistisk stemning' er nært forbundet med nasjonalisme. Hva er nasjonalisme? Nasjonalisme er et sett av forestillinger som en viss gruppe mennesker har om deres følelse av å tilhøre en nasjon , men i motsetning til patriotisme, krever dette en tydelig politisk stilling og en tendens til handling. Der